aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od wieku (z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia) oraz osoby niepełnosprawne.

Główne zadania:
 • organizowanie i koordynowanie działań promujących zdrowie, profilaktycznych, pielęgnacyjnych i terapeutyczno-wspierających członków rodziny;
 • organizowanie środowiska opieki rodzinnej w domu;
 • organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • rozpoznawanie stanu biopsychospołecznego i duchowego podopiecznego, potrzeb rodziny, w celu określenia typu i formy pomocy pielęgniarskiej;
 • rozpoznawanie czynników ryzyka zdrowotnego członków rodziny, wynikających ze stylu życia oraz wpływów środowiskowych;
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie promowania zdrowia i profilaktyki chorób w środowisku rodzinnym pacjentów;
 • opracowywanie programu edukacji zdrowotnej dla rodziny;
 • sprawowanie opieki nad członkami rodziny w różnych okresach życia i w różnym stanie zdrowia;
 • przygotowywanie członków rodziny do sprawowania opieki nieprofesjonalnej, w tym samoopieki i korzystania z dostępnych źródeł wsparcia społecznego;
 • współpraca z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami na rzecz promocji zdrowia rodziny, profilaktyki chorób oraz poprawy sytuacji zdrowotnej członków rodziny;
 • kierowanie zespołem pielęgniarek rodzinnych;
 • analizowanie i ocenianie efektywności działań pielęgniarskich własnych oraz podległego zespołu pielęgniarek rodzinnych;
 • zarządzanie jakością opieki zdrowotnej nad rodziną;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności