aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do dzieci zdrowych i chorych, w różnych okresach ich rozwoju.

Główne zadania:
 • organizowanie własnego stanowiska pracy i współorganizowanie stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz nadzór nad realizacją zadań;
 • inicjowanie, planowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze działania pielęgniarki pediatrycznej;
 • prowadzenie i nadzorowanie procesu pielęgnowania dziecka;
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, sytuacji zdrowotnej, społecznej dziecka i jego rodziny oraz diagnozowanie poziomu rozwoju psychomotorycznego, problemów zdrowotnych i społecznych populacji wieku rozwojowego;
 • prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym w poszczególnych fazach rozwojowych;
 • udzielanie dziecku pomocy w chorobie ostrej i stanach zagrożenia życia;
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną;
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną;
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową i jego rodziną;
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych dziecka i jego rodziny wynikających z indywidualnej reakcji na chorobę, stosowanej diagnostyki i metod leczenia;
 • kierowanie pediatrycznym zespołem pielęgniarskim;
 • współpraca z zespołem terapeutycznym w zakresie opieki nad dzieckiem;
 • organizowanie współpracy zespołu pediatrycznego z pozostałymi komórkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej;
 • przygotowywanie rodziców/opiekunów do sprawowania opieki nieprofesjonalnej nad dzieckiem w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym;
 • opracowanie i wdrażanie standardów pediatrycznej opieki pielęgniarskiej oraz procedur postępowania pediatrycznego;
 • udział w tworzeniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Jakością w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • kontrola i ocena jakości pracy własnej w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jakości pracy podległego personelu;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad dziećmi zdrowymi i chorymi, w różnych okresach ich rozwoju;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności