aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów z zaawansowaną nieuleczalną chorobą w okresie terminalnym oraz wspiera rodzinę pacjenta w opiece nad nim w procesie umierania.

Główne zadania:
  • organizowanie pracy własnej i podległego pielęgniarskiego zespołu opieki paliatywnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • opracowywanie i monitorowanie dokumentacji pielęgniarskiej w opiece paliatywnej;
  • pielęgniarska ocena stanu pacjenta objętego opieką paliatywną;
  • koordynowanie i monitorowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i pacjentem dorosłym z zaawansowaną chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu;
  • udzielanie wsparcia psychicznego, duchowego i socjalnego pacjentowi objętemu opieką paliatywną i jego rodzinie;
  • kierowanie pracą zespołu interdyscyplinarnego opieki paliatywnej;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie pielęgniarskiej opieki paliatywnej;
  • podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny, pielęgniarstwa i rodziną chorego objętego opieką paliatywną;
  • monitorowanie i ocena jakości pielęgniarskiej opieki paliatywnej;
  • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa opieki paliatywnej w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności