aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samoopieki i samodzielnej egzystencji.

Główne zadania:
 • organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym w warunkach instytucjonalnych i domowych;
 • organizowanie wsparcia społecznego dla pacjenta opieki długoterminowej i kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym oto-czeniu podopiecznego;
 • planowanie i wdrażanie standardów praktyki zawodowej w opiece długoterminowej;
 • rozpoznawanie i ocena stanu zdrowia oraz ustalanie zakresu deficytu w zakresie samoobsługi i samopielęgnacji pacjenta przewlekle chorego i niezdolnego do samodzielnej egzystencji;
 • koordynowanie opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji z rozróżnieniem cech opieki nad dorosłym, dzieckiem i pacjentem z zaburzeniami psychicznymi;
 • przygotowywanie chorego przewlekle i niepełnosprawnego oraz jego rodziny do samoopieki i kompensowania utraconych funkcji;
 • prowadzenie edukacji w zakresie obsługi sprzętu i aparatury specjalistycznej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym;
 • kierowanie pracą zespołu terapeutycznego w przebiegu realizacji opieki i rehabilitacji nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, socjalnych i prawnych pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, niezdolnymi do samoopieki i samodzielnej egzystencji;
 • organizowanie pracy na własnym stanowisku pracy oraz personelu podległego zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • nadzorowanie i ocena podejmowanych działań zespołu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego;
 • ocena pracy własnej oraz podległych pracowników zespołu opieki długoterminowej;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa opieki długoterminowej w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności