aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów z chorobami układu nerwowego: centralnego i obwodowego.

Główne zadania:
 • organizowanie własnego stanowiska pracy i opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną leczonym zachowawczo i/lub operacyjnie;
 • opracowywanie i wdrażanie dokumentacji pielęgniarskiej pacjenta z chorobą neurologiczną;
 • organizowanie doskonalenia zawodowego pielęgniarek w kompleksowej opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego;
 • modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dorosłym z chorobą i/lub urazem układu nerwowego leczonego zachowawczo i/lub operacyjnie;
 • modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą i/lub urazem układu nerwowego leczonego zachowawczo i/lub operacyjnie;
 • ocenianie stanu zagrożenia życia i zdrowia w chorobach układu nerwowego, wdrażanie postępowania w ramach swoich uprawnień;
 • różnicowanie opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi i wyższych czynności nerwowych;
 • stosowanie i doradzanie w zakresie prewencji pierwotnej, wtórnej w chorobach układu nerwowego;
 • przygotowywanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w chorobach układu nerwowego;
 • współpraca w zespole interdyscyplinarnym, z rodziną i innymi instytucjami dla zapewnienia niezbędnych warunków do realizacji pełnoprofilowej opieki pielęgniarskiej;
 • koordynowanie pracy zespołu pielęgniarskiego w opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego;
 • dokonywanie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą neurologiczną;
 • monitorowanie i kontrolowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenia dokumentacji opieki pielęgniarskiej;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie neurologii i neurochirurgii oraz wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności