aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów w wieku starszym i sędziwym oraz wspiera rodzinę pacjenta w opiece nad nim, ukierunkowanej na podtrzymaniu aktywności dnia codziennego, więzi rodzinnych i społecznych.

Główne zadania:
 • organizowanie i planowanie pracy na stanowisku sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej;
 • wyposażanie stanowiska pracy w materiały i narzędzia niezbędne do świadczenia pielęgniarskiej opieki nad osobami starszymi;
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej, domowej oraz w innych placówkach sprawowania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej;
 • ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne osoby starszej;
 • określanie potrzeb żywieniowych - żywienie lecznicze osób starszych;
 • monitorowanie bólu i modyfikowanie dawek leku dla osób starszych;
 • leczenie ran przewlekłych u osób starszych;
 • kreowanie aktywnej starości - prowadzenie aktywizacji, dobór form mobilizowania pacjenta geriatrycznego;
 • określanie zapotrzebowania na profesjonalne pielęgniarskie wsparcie podopiecznych w wieku starszym;
 • współpraca z członkami zespołu terapeutycznego, środowiskowego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania osób w podeszłym wieku;
 • współpraca pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa geriatrycznego z pacjentem i z osobami z jego otoczenia w zakresie wyuczenia samoopieki i opieki nieprofesjonalnej;
 • organizowanie opieki pielęgniarskiej, koordynowanie działań w środowiskowej opiece geriatrycznej;
 • kontrola i organizacja pielęgniarskiej praktyki zawodowej na podstawie aktualnego dorobku naukowego pielęgniarstwa;
 • zarządzanie jakością geriatrycznej opieki pielęgniarskiej;
 • dokumentowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki geriatrycznej;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad pacjentami w wieku starszym i sędziwym;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności