aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do pacjentów w stanach zagrożenia życia, sprawuje profesjonalną opiekę w okresie znieczulenia ogólnego, zewnątrzoponowego, oponowego, obwodowego, oraz w okresie pooperacyjnym; sprawuje i koordynuje intensywną opieką pielęgniarską w odniesieniu do pacjentów w stanie utraty przytomności, wstrząsie i w okresie śmierci klinicznej.

Główne zadania:
 • wykonywanie kaniulacji naczyń krwionośnych (w tym tętniczych) i pobieranie materiału w celach diagnostycznych;
 • przygotowywanie pacjenta do badań i zabiegów inwazyjnych oraz opieka nad nim w trakcie i po ich wykonaniu;
 • ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie badania fizykalnego;
 • udział w premedykacji pacjenta;
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (w tym: defibrylacja, podawanie leków silnie działających, intubacja dotchawicza w sytuacjach nagłych, masaż serca);
 • wykonywanie konikotomii lub intubacji dotchawiczej w przypadku ostrej niewydolności oddechowej, prowadzenie skutecznej wentylacji zastępczej, zastosowanie odpowiedniej metody tlenoterapii;
 • wykonywanie zapisu EKG oraz interpretacja zmian w zapisie, w tym zagrażających życiu i podejmowanie odpowiednich działań zależnie od rodzaju zaburzenia;
 • prowadzenie oceny stanu wydolności narządowej i świadomości pacjenta przy pomocy skal oceny;
 • pielęgnowanie pacjenta nieprzytomnego;
 • pielęgnowanie chorego we wstrząsie;
 • udział w odżywianiu pacjentów drogą dojelitową i pozajelitową w ramach intensywnej terapii lub leczenia paliatywnego;
 • modyfikowanie dawki leków przeciwbólowych w terapii bólu zgodnie z planem leczenia ustalonym przez lekarza prowadzącego terapię chorego;
 • wykonywanie próby biologicznej przed transfuzją preparatów krwi i krwiopochodnych oraz transfuzja tych preparatów; infuzja płynów krwiozastępczych;
 • ocena wystąpienia ryzyka powikłań u pacjentów w intensywnej terapii i zapobieganie takim powikłaniom;
 • współtworzenie zasad współpracy zespołu terapeutycznego;
 • kierowanie pracą pielęgniarek anestezjologicznych;
 • ustalanie planu anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, dostosowanego do każdego pacjenta indywidualnie w okresie przedoperacyjnym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym;
 • organizowanie stanowisk pracy pielęgniarek anestezjologicznych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • utrzymywanie w gotowości i sprawności aparatury monitorującej i pozostałego sprzętu medycznego i niemedycznego;
 • współpraca z pełnomocnikiem ds. jakości w ochronie zdrowia w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • ocena działań i wprowadzanie działań korygujących do pracy pielęgniarek anestezjologicznych mających na celu poprawę jakości usług medycznych;
 • nadzorowanie i kontrola jakości świadczeń udzielanych przez pielęgniarki;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego, w szczególności w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • uczestniczenie w naukowych badaniach medycznych w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności