aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania

Realizuje zadania wynikające z pełnienia funkcji kierowniczych w pionie pielęgniarskim w jednostkach ochrony zdrowia.

Główne zadania:
 • ustalanie szczegółowego zakresu zadań do wykonania i przydzielanie kompetencji pracownikom;
 • organizowanie pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • organizowanie odpraw i narad w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji i informacji w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • opracowywanie misji oraz celów dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • projektowanie, uruchamianie i koordynowanie działań na podległych stanowiskach pracy w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • prowadzenie działań marketingowych w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • opracowywanie strategii działania dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • przygotowywanie oferty świadczeń zdrowotnych dla jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • rekrutacja pracowników do jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • kierowanie zespołem pracowników w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • motywowanie podległego personelu do podnoszenia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych w jednostce opieki zdrowotnej;
 • współpraca z otoczeniem jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej w zakresie realizowanych świadczeń;
 • negocjowanie i zawieranie umów;
 • weryfikowanie stosowania norm jakości pracy w jednostce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • analizowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • ocenianie pracy podległego zespołu pracowników oraz samoocena;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności