aplikacja Matura google play app store

Opiekun osoby starszej

Świadczy osobom starszym usługi opiekuńczo-wspierające; rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności; rozpoznaje i interpretuje sytuacje społeczne, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej; dobiera metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej; udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; nawiązuje, podtrzymuje i rozwija współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym.

Główne zadania:
 • opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;
 • posługiwanie się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
 • organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, w tym: rozpoznawanie warunków życia i poziomu możliwości psychofizycznych osoby starszej, opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej dla osoby starszej, prowadzenie dokumentacji itp.;
 • wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, w tym: przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej, udzielanie pierwszej pomocy, wykonywanie czynności opiekuńczych i higienicznych
  u osoby starszej itp.;
 • aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej, w tym m.in. inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji osoby starszej z osobami
  z najbliższego otoczenia, organizowanie czasu wolnego osobie starszej, wspieranie osoby starszej w usprawnianiu psychofizycznym itp.;
 • współpracowanie z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych, w tym m.in. motywowanie rodziny i lokalnego środowiska społecznego do działań na rzecz osoby starszej, organizowanie środowiskowych grup wsparcia, organizowanie pomocy materialnej dla osoby starszej, współpracowanie
  z członkami zespołu terapeutycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego itp.;
 • stosowanie metod komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych z uwzględnieniem procesów emocjonalno-motywacyjnych oraz osobowości osoby starszej w relacjach z otoczeniem;
 • organizowanie osobie starszej korzystania ze świadczeń podstawowej
  i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • pomaganie osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych
  i środków pomocniczych;
 • pomaganie osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • analizowanie i usuwanie czynników wpływających na wykluczenie społeczne osoby starszej;
 • dbanie o jakość świadczonych usług i standardu opieki;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, w tym przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
posługiwanie się językiem migowym; organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opieki nad osobami starszymi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności