aplikacja Matura google play app store

Opiekun dzikich zwierząt

Tag: opiekun
wybrane grupy: zawody ogólne

Opiekuje się dzikimi zwierzętami w cyrku, w rezerwacie lub w ogrodzie zoologicznym, zapewniając im obsługę, pielęgnację i żywienie odpowiednie do ich wymagań gatunkowych i osobniczych; prowadzi obserwacje zachowań i wnioskuje dalsze postępowanie; chroni rezerwat przed szkodnikami, drapieżnikami i kłusownikami.

Główne zadania:
- ocena zachowań, dostrzeganie nietypowych oraz innych niż zwykle reakcji, obserwacja kondycji i zdrowia zwierząt;
- umiejętne poskramianie agresji, przeciwdziałanie nudzie i apatii zwierząt;
- żywienie zgodnie z wymaganiami bytowymi, dokonywanym wysiłkiem, wiekiem i potrzebami gatunkowymi;
- utrzymywanie pomieszczeń w należytej czystości i temperaturze;
- przygotowywanie zwierząt do treningu, opiekowanie się zwierzętami po występach i treningach, przeprowadzanie i przenoszenie;
- zapewnianie prawidłowych warunków treningu i odpoczynku zwierząt w cyrku;
- utrzymywanie w należytej gotowości technicznej pomieszczeń, klatek, wybiegów, karmników, miejsc treningu oraz urządzeń pomocniczych dla zwierząt;
- poznanie terenu, położenia i ukształtowania rezerwatu;
- rozpoznanie specyfiki rezerwatu, zasiedleń fauny, występowania skupisk roślinności i miejsc gromadzenia się zwierząt;
- ocena liczby i różnorodności występowania okazów rezerwatowych szczególnie chronionych;
- ocena liczby osobników poszczególnych gatunków;
- ocena kondycji i potrzeb bytowych, dożywianie oraz opiekowanie się osobnikami starymi, opuszczonymi, chorymi lub okaleczonymi, zgodnie z wytycznymi w tej sprawie;
- nadzór nad przestrzeganiem przez osoby postronne regulaminu przebywania na terenie rezerwatu;
- opiekowanie się zwierzętami w czasie transportu;
- prowadzenie badań i obserwacji zlecanych przez władze nadrzędne oraz naukowców;
- prowadzenie badań kontrolnych, fotografowanie i opisywanie zaobserwowanych zdarzeń;
- współpraca z leśnikami, służbą weterynaryjną oraz naukowcami prowadzącymi badania;
- przeciwdziałanie i zapobieganie chorobom;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych podanych w specjalnych instrukcjach;
- udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w zagrożeniach oraz przy kontuzjach i skaleczeniach;
- ocenianie potrzeby zmian w obsłudze zwierząt, poprawy warunków ich pobytu w pomieszczeniach;
- dokonywanie niezbędnych napraw sprzętu i pomieszczeń.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności