aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw controllingu

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista do spraw controllingu uczestniczy w przygotowywaniu budżetów, planów i prognoz finansowych, kontroluje ich realizację, sporządza raporty i analizy finansowe oraz ekonomiczne, inicjuje działania naprawcze w procesach biznesowych w przedsiębiorstwie.
Specjalista do spraw controllingu jest zawodem o charakterze menedżerskim, w zakresie finansów. Porównuje bieżące efekty działań z działaniami planowanymi. Celem pracy specjalisty do spraw controllingu jest udział w procesie przygotowywania budżetów, planów i prognoz finansowych, kontrolowanie ich realizacji, sporządzanie raportów oraz analiz finansowych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, opracowywanie działań naprawczych w procesach biznesowych. Na podstawie ujawnionych odchyleń opracowuje zmiany dla danego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Działania specjalisty do spraw controllingu powinny zapewniać integrację informacji ekonomiczno-finansowych z procesami biznesowymi. Obowiązkiem specjalisty do spraw controllingu jest znajomość oraz przestrzeganie zasad ekonomii, rachunkowości i finansów oraz zasad obsługi systemów informatycznych.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska;
 • tworzenie, koordynowanie i konsolidowanie budżetów;
 • monitorowanie i analizowanie odchyleń bieżącej realizacji budżetów od planu;
 • kontrolowanie realizacji budżetów operacyjnych;
 • wdrażanie modeli kosztowych;
 • kontrolowanie i analizowanie poziomu kosztów;
 • analizowanie i interpretowanie sprawozdań finansowych oraz wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa dla oceny opłacalności projektów i inwestycji;
 • analizowanie i kontrolowanie ryzyka gospodarczego;
 • kontrolowanie i analizowanie przepływu środków pieniężnych i wewnętrznej ochrony majątku;
 • przygotowywanie i nadzorowanie procesu raportowania z wykonania budżetów;
 • wspieranie kierowników różnego szczebla w podejmowaniu decyzji biznesowych i tworzeniu strategii działania przedsiębiorstwa;
 • korygowanie realizacji bieżących planów.


Specjalista do spraw controllingu powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne drugiego stopnia oraz wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu, ekonomii, prawa, a także znać rynek oraz procesy zachodzące w firmie i strategię firmy. Wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty do spraw controllingu wymaga wysokiej umiejętności obsługi komputera oraz specjalistycznego oprogramowania, znajomości pakietu programów biurowych. Wskazana jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego z opanowanym słownictwem branżowym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności