aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych projektuje badania oraz zbiera i analizuje informacje na temat zachowań społeczno-ekonomicznych, postaw, preferencji oraz innych charakterystyk osób i podmiotów gospodarczych.
Praca specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych polega na analizie obserwowanych zjawisk, trendów społeczno-ekonomicznych, prowadzeniu badań z zakresu socjologii, psychologii i ekonomii. Celem prowadzonych badań jest opracowywanie raportów opisujących zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz prezentacja wyników tych badań. Osoba wykonująca zawód specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych określa problemy badawcze, opracowuje metodologię badań oraz konstruuje narzędzia służące realizacji badań (m.in. kwestionariusze). Badania prowadzi samodzielnie lub nadzoruje zespoły ankieterów. Tworzy bazy danych i analizuje je za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Zadaniem specjalisty jest też opracowywanie wyników badań oraz wyciąganie na tej podstawie wniosków, prezentacja wyników badań w przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców sposób. Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych może kierować zespołami badawczymi poprzez przydział zadań, określanie czasu ich realizacji oraz bieżącą kontrolę pracy członków zespołu. Osoba pracująca w tym zawodzie może być także odpowiedzialna za formalny nadzór nad realizacją projektów badawczych (planowanie i kontrolę realizacji budżetu oraz harmonogramu badań), a także za kontakty z instytucjami zewnętrznymi zlecającymi realizację badań.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ppoż. i ochrony środowiska;
  • projektowanie badań społeczno-ekonomicznych;
  • opracowywanie metodologii i narzędzi badań;
  • zarządzanie zespołem badawczym;
  • zbieranie i nadzorowanie zbierania danych;
  • wprowadzanie danych do systemu komputerowego;
  • analizowanie danych i formułowanie wniosków;
  • sporządzanie raportów i prezentacji wyników badań;
  • kontaktowanie się z instytucjami zewnętrznymi.


Osoba wykonująca zawód specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych powinna posiadać wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu ekonomii, socjologii lub psychologii. Oprócz wymagań formalnych konieczna jest biegła znajomość specjalistycznego oprogramowania do obsługi baz danych oraz programów statystycznych. Pomocne w pracy specjalisty będzie doświadczenie zawodowe w zakresie badań społeczno-ekonomicznych oraz ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. dotyczących zarządzania projektami, zarządzania czasem, ochroną danych osobowych. Wskazana jest znajomość języka angielskiego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności