aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny i urządzenia służące do produkcji płyt pilśniowych porowatych, twardych i bardzo twardych, płyt wiórowych płasko prasowanych i frakcjonowanych oraz płyt paździerzowych.

Główne zadania:
obsługiwanie defibratorów rozwłókniających drewno oraz holendrów mielących włókna drzewne z przeznaczeniem na płyty pilśniowe;
regulowanie wydajności defibratora oraz koncentracji masy przez doprowadzenie odpowiedniej ilości wody na holendry;
sterowanie i obsługiwanie przenośników zrębków, wiórów i paździerzy do odpowiednich zasobników;
nadzorowanie pracy urządzeń służących do wychwytywania ze zrębków zanieczyszczeń metalowych;
obsługiwanie urządzeń stacji sortowania wiórów lub urządzeń oczyszczających paździerze, regulowanie równomiernego nasypu wiórów na transportery i sita sortownicze;
przeprowadzanie doraźnej kontroli jakości wiórów, wilgotności, jakości drewna, wymiarów;
czuwanie nad sprawną pracą urządzeń transportowych wag odważających ilość wiórów dostarczanych do zaklejarki;
regulowanie dopływu kleju do wiórów i paździerzy przy produkcji płyt wiórowych i paździerzowych lub masy przy produkcji płyt pilśniowych, w zależności od szybkości przebiegu produkcji, wilgotności wiórów lub paździerzy, grubości płyt;
sporządzanie właściwych emulsji klejowych, dozowanie żywic, utwardzacza i środków hydrofobowych wg receptury;
regulowanie klap do zasypywania wiórami i paździerzami blachy obiegowej przy produkcji płyt wiórowych i paździerzowych;
regulowanie spilśnienia masy, jej odwadniania, grubości i przecinania wstęgi na odpowiednie formaty;
przygotowywanie masy powlekającej (kryjącej lub barwiącej) powierzchnię wstęgi;
prowadzenie procesu hartowania i klimatyzacji płyt pilśniowych twardych i bardzo twardych w komorach hartowniczych i klimatyzacyjnych;
konserwowanie i usuwanie drobnych awarii obsługiwanych urządzeń;
przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności