aplikacja Matura google play app store

Operator koparko-ładowarki

wybrane grupy: zawody ogólne

Operator koparko-ładowarki wykonuje roboty ziemne specjalistyczne oraz pomocnicze związane z budownictwem i górnictwem za pomocą koparko-ładowarki.
Operator koparko-ładowarki jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy operatora jest wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, odspajanie i przewożenie urobku, sortowanie oraz rozmieszczanie materiałów na terenie składowania. Operator wykonuje również pomocnicze prace przeładunkowe i transportowe, a także prace porządkowe. Kontroluje stan techniczny oraz odpowiada za prawidłową i bezpieczną eksploatację koparko-ładowarki. Miejscem pracy operatora koparko-ładowarki najczęściej jest: teren budowy, teren burzenia i rozbiórki budynków, żwirownie, piaskownie, rowy melioracyjne.

Główne zadania:
  • określanie i przygotowywanie terenu do pracy;
  • przygotowywanie koparko-ładowarki do pracy;
  • wyrównywanie terenu za pomocą koparko-ładowarki;
  • wykonywanie wykopów, odspajanie gruntu terenu za pomocą koparko-ładowarki;
  • rozmieszczanie i segregowanie produktów pracy koparko-ładowarki;
  • kontrolowanie jakości wykonywanej pracy;
  • wymienianie płynów eksploatacyjnych oraz usuwanie drobnych usterek w koparko-ładowarce;
  • sporządzanie dziennego raportu z wykonanej pracy.


Zawód operatora koparko-ładowarki może wykonywać osoba, która ukończyła 18 lat, ma wykształcenie zasadnicze zawodowe lub podstawowe (gimnazjalne), ukończyła specjalistyczne szkolenie i uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez uprawnioną komisję. Kandydat, który uzyska pozytywny wynik sprawdzianu, otrzymuje „Książkę operatora maszyn roboczych” z odpowiednim wpisem dotyczącym rodzaju otrzymanych uprawnień. Uprawnienia są bezterminowe. Do podjęcia pracy w zawodzie niezbędne jest również posiadanie uprawnień do poruszania się koparko-ładowarką po drogach publicznych (prawa jazdy przynajmniej kategorii T lub B). Operator koparko-ładowarki powinien mieć też aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności