aplikacja Matura google play app store

Notariusz

Jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych, czyli czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną; czuwa nad przestrzeganiem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób.

Główne zadania:
- sporządzanie aktów notarialnych, np. umów sprzedaży nieruchomości, darowizn, testamentów itp.;
- sporządzanie poświadczeń, np. własnoręczności podpisów na dokumentach sporządzonych przez strony, odpisów dokumentów (np. dyplomów);
- doręczanie oświadczeń;
- spisywanie protokołów zgromadzeń (np. spółek, organizacji społecznych, stowarzyszeń);
- sporządzanie protestów weksli i czeków;przyjmowanie na przechowanie dokumentów, np. testamentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
- sporządzanie wypisów, opisów i wyciągów dokumentów;
- sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności