aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel wychowania fizycznego

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu wychowanie fizyczne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i sprawności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Główne zadania:
- wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu: roli uprawiania sportu i rekreacji w życiu człowieka, podstawowych zasad higieny, znajomości zasad uprawianych dyscyplin sportowych;
- kształtowanie u uczniów sprawności fizycznej;
- realizowanie programów wychowania fizycznego według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem dyscyplin sportowych;
- udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
- stałe ocenianie sprawności fizycznej i umiejętności uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
- współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu doskonalenia pracy pedagogicznej;
- zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o bazę sportową szkoły i jej wyposażenie;
- wdrażanie uczniów do nawyku uprawiania sportu i rekreacji;
- kształcenie u uczniów umiejętności zespołowego działania i postaw niezbędnych do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
- dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
- krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
- realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.
- znajomość podstaw prawa oświatowego i prawa pracy oraz ich przestrzeganie.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego; - prowadzenie koła zainteresowań, organizacji szkolnej, organizowanie wycieczek szkolnych, opieka nad młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku; - pełnienie funkcji wychowawcy klasy; - opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności