aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach (jako przedmiot samodzielny) oraz w liceach profilowanych (razem z historią), dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Główne zadania:
- wyposażanie uczniów w wiedzę przydatną do aktywnego udziału w życiu gospodarczym: rozwijania przedsiębiorczości, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej, wstępnego przygotowania do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy;
- wyposażanie w wiedzę przydatną do życia w rodzinie i założenia własnej; wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości, promowanie wizji seksualności człowieka;
- zapoznawanie z podstawowymi pojęciami i terminami dotyczącymi państwa, demokracji, gospodarki, życia społecznego i kultury, związków zachodzących między różnymi sferami życia społecznego (gospodarka, polityka, kultura), funkcjonowania społeczeństwa, społeczności lokalnych i państwa, praw i swobód obywatelskich oraz praw człowieka;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, poczucia przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego;
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu;
- realizowanie programów nauczania wiedzy o społeczeństwie według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk społecznych;
- udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
- stałe ocenianie wiedzy uczniów i ich umiejętności w nauce, oraz analizowanie niepowodzeń;
- współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
- kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
- dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
- krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
- realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego; - prowadzenie koła zainteresowań, organizacji szkolnej, organizowanie wycieczek szkolnych, opiekowanie się młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku; - pełnienie funkcji wychowawcy klasy; - opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności