aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w różnym stopniu w: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, specjalnych szkołach przysposabiających do pracy, szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; przygotowuje uczniów upośledzonych umysłowo, w miarę ich możliwości, do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.

Główne zadania:
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia, w ramach przewidzianych programem nauczania przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu;
prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej, takich jak: gimnastyka korekcyjna, usuwanie wad wymowy, usprawnianie i doskonalenie technik szkolnych ucznia;
planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzonych innych zajęć;
planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia;
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w środowisku naturalnym, na licznych wycieczkach do miejsc użyteczności publicznej (punkty usługowe, sklepy, instytucje, teatry, muzea, kina itp.);
wdrażanie uczniów do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach - do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim - do samodzielnego życia w społeczeństwie), rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie pożądanych postaw;
ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja), pomoc w organizowaniu ""grup wzajemnego wspierania"";
stosowanie wobec uczniów różnych form opieki i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków materialnych i wychowawczych;
opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów, analizowanie wyników nauczania;
ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie kwalifikacji na studiach podyplomowych oraz na kursach aktualizujących wiedzę merytoryczną.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności