aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych

Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dziedzinie sztuki zgodnie z programem zajęć obowiązującym w danej placówce pozaszkolnej, w czasie wolnym od nauki; tworzy i rozwija programy zajęć w dziedzinie sztuki; organizuje i nadzoruje konkursy, festiwale, wystawy i inne formy aktywności i promocji podopiecznych; wspiera podopiecznych w rozwoju; przestrzega obowiązujących przepisów, regulaminów i statutów.

Główne zadania:
 • planowanie, organizowanie i realizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dziedzinie sztuki zgodnie z programem obowiązującym
  w danej placówce w czasie wolnym od nauki;
 • tworzenie i rozwijanie nowych programów zajęć w dziedzinie sztuki w danej placówce pozaszkolnej;
 • wyposażanie podopiecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki, w tym wiedzę na temat różnych form ekspresji, jak malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia, film;
 • uczenie dostrzegania sztuki w jej różnych formach i jej rozumienia, wyposażanie podopiecznych w praktyczne umiejętności tworzenia itp.;
 • realizowanie programów zajęć w dziedzinie sztuki wg zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
 • udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
 • stałe ocenianie wiedzy i umiejętności podopiecznych i ich postępów w nauce i rozwoju w danym obszarze oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • organizowanie i nadzorowanie konkursów, festiwali, wystaw i innych form aktywności i promocji, w których biorą udział podopieczni;
 • współdziałanie z placówkami szkolnymi;
 • zapewnianie podopiecznym odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie podopiecznych do samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • kształcenie podopiecznych w sposób wzbogacający ich wiedzę, umiejętności praktyczne, postawy społeczne oraz rozwijający ich samodzielne i kreatywne myślenie;
 • podwyższanie swoich kompetencji/kwalifikacji poprzez uczestniczenie
  w różnych formach doskonalenia;
 • dbanie o rozwój psychofizyczny podopiecznych;
 • reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia
  i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności