aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w liceach profilowanych, technikach i liceach zawodowych, policealnych szkołach zawodowych w zawodach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, dba o wykształcenie u uczniów umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.

Główne zadania:
- wyposażanie uczniów w wiedzę niezbędną z zakresu nauczania przedmiotu, np. organizacji turystyki, obsługi ruchu turystycznego, organizacji i techniki pracy hotelarza, marketingu w turystyce, marketingu w hotelarstwie, zasad żywienia i technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta;kształtowanie podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych przewidzianych w programie nauczania;
- realizowanie programu nauczania przy zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, a zwłaszcza specyficznych dla turystyki (np. mapy, przewodniki, foldery, katalogi, oprogramowanie komputerowe), doskonalenie metod nauczania i wychowania;
- wdrażanie uczniów do systematycznej pracy z zakresu nauczanych przedmiotów oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
- opracowywanie innowacyjnych programów nauczania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy;
- realizacja zajęć praktycznych;
- wpojenie zasad kompleksowej obsługi klienta;
- współpraca z zakładami pracy z regionu, dla którego szkoła przygotowuje kadry, z jednostkami administracyjnymi, samorządami, a także organizacjami i towarzystwami zajmującymi się turystyką, hotelarstwem i gastronomią;
- współpraca z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- ocenianie stopnia opanowania materiału naukowego przez ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń, stosowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
- doskonalenie własnych kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły;
- uczestniczenie w zebraniach, konferencjach naukowych oraz szkolnych.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy; - koordynowanie praktyk uczniowskich; - prowadzenie komisji przedmiotów zawodowych, kół zainteresowań.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności