aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zawodowych i policealnych szkołach zawodowych, m.in. w zawodach: elektrycznych, mechanicznych, chemicznych, budowlanych, górniczych, dla przemysłu włókienniczego, obuwniczego, spożywczego i in.; naucza przedmiotów zawodowych wspólnych dla zawodu i przedmiotów zawodowych specjalistycznych, dba o wykształcenie u uczniów umiejętności zawodowych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.

Główne zadania:
- wyposażanie uczniów w wiedzę niezbędną z zakresu nauczanego przedmiotu, np. technologii, maszynoznawstwa, elektrotechniki, materiałoznawstwa, miernictwa i in.;
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych przewidzianych w programie nauczania;
- realizowanie programów nauczania wg zasad współczesnej dydaktyki, z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych (komputery, testy itp.);
- aktualizowanie programów nauczania o treści wynikające z rozwoju techniki i technologii w zakresie nauczanej specjalności (zawodu);
- udoskonalanie metod nauczania i wychowania;
- ocenianie uczniów, ich postępów w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń, opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
- przygotowywanie uczniów do wykonywania zadań związanych z ich przyszłą pracą zawodową;
- dbanie o stan zdrowia psychofizycznego uczniów i kulturę ich zachowania;
- współdziałanie z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- współpraca z zakładami pracy z regionu, dla którego szkoła przygotowuje kadry, dostosowywanie treści kształcenia do wymogów stawianych przez te zakłady;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy pedagogicznej, szczególnie poznawanie osiągnięć współczesnej techniki i nauki o wychowaniu, doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły w komitecie rodzicielskim.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy; - koordynowanie praktyk uczniowskich; - prowadzenie komisji przedmiotów zawodowych, kół zainteresowań.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności