aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zawodowych, policealnych szkołach rolniczych i leśnych; kształci w zawodach związanych z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, prowadzeniem gospodarstwa rolnego; dba o wykształcenie u uczniów umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.

Główne zadania:
- wyposażanie uczniów w wiedzę niezbędną z uprawy roślin i hodowli zwierząt;
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych;realizowanie programu nauczania w zakresie podstawowych zasad hodowli zwierząt i uprawy roślin;
- dostarczanie niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych zasad hodowli, ochrony i użytkowania lasu;
- realizowanie programu nauczania w zakresie ogólnych przedmiotów biochemicznych, takich jak: zoologia, ewolucjonizm, botanika, morfologia, chemia;
- prowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć dotyczących obsługi maszyn rolniczych i leśnych;
- stosowanie nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanych przedmiotów;
- przygotowywanie uczniów do wykonywania zadań związanych z ich przyszłą pracą zawodową;
- ocenianie postępów uczniów w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń;
- współpraca z zakładami pracy, dla których szkoła przygotowuje kadrę;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
- współdziałanie z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych i ogólnych w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- poszerzanie własnej wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy; - koordynowanie praktyk uczniowskich; - prowadzenie komisji przedmiotów zawodowych, kół zainteresowań.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności