aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w policealnych szkołach medycznych, studiach zawodowych, kształcących m.in. pielęgniarki, położne, techników dentystycznych, farmaceutycznych, analityki medycznej, fizjoterapeutów i instruktorów higieny; dba o opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.

Główne zadania:
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ramach teoretycznych przedmiotów zawodowych (np. w zawodzie pielęgniarskim: anatomia i fizjologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo internistyczne, ginekologiczne i inne);
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pracowniach medycznych, w których uczniowie opanowują umiejętności praktyczne na przedmiotach (manekiny, atrapy) i w systemach symulowanych;
- prowadzenie praktyk zawodowych w placówkach służby zdrowia: w lecznictwie zamkniętym (szpitale, kliniki) i otwartej opiece zdrowotnej (poradnie, ośrodki zdrowia, pielęgniarstwo środowiskowe itp.);
- planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczanego przedmiotu (strukturyzacja treści, opracowywanie rozkładu materiału nauczania oraz konspektów);
- planowanie zestawu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu nauczania danego przedmiotu (tablice, plansze, filmy, kasety video, manekiny, modele itp.);
- opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów, analizowanie wyników nauczania, ocenianie uczniów;
- współdziałanie z innymi członkami komisji przedmiotowych w celu korelacji i aktualizacji treści nauczania i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- doskonalenie własnych kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- współdziałanie ze szpitalami, klinikami i placówkami lecznictwa otwartego, instytutami naukowymi, centrami doskonalenia nauczycieli i kształcenia podyplomowego celem pozyskania materiałów poglądowych, informacji o nowych rozwiązaniach organizacyjnych i zmianach;
- współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły w komitecie rodzicielskim.

Zadania dodatkowe:
- organizowanie pracy młodzieżowych kół zainteresowań, np. koła młodych pielęgniarek, koła ekologicznego itp.pełnienie funkcji wychowawcy klasy; - koordynowanie praktyk uczniowskich; - prowadzenie komisji przedmiotów zawodowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności