aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu plastyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Główne zadania:
rozbudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów, wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności plastyczne, a w szczególności: rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka, rozwijanie wrażliwości plastycznej i umiejętności refleksyjnego patrzenia, rozwijanie zainteresowań plastycznych, wprowadzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów i atmosferę szkolną;
umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki;
kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych przedmiotu;
realizowanie programu nauczania plastyki według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk psychologiczno- pedagogicznych;
udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
stałe ocenianie umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz aktualizowanie przyczyn niepowodzeń;
współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów, w celu doskonalenia pracy pedagogicznej;
zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki;
wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów;
kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów; reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego i prawa pracy.

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego; pełnienie funkcji opiekuna organizacji szkolnej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego takich jak: prowadzenie koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, opiekowanie się


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności