aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przygotowując tych uczniów i wychowanków do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, w tym do wykonywania odpowiedniego zawodu.

Główne zadania:
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia;
nauczanie dzieci sprawnego poruszania się w przestrzeni;
maksymalne usprawnianie funkcji innych zmysłów;
dostarczanie uczniom materiałów nagrywanych na taśmie w szybszym niż zwykle tempie (""mowa skondensowana""), w celu umożliwienia im szybszego odbierania danych słuchowych;
przekształcanie bodźców wzrokowych w postać dostępną dla niewidomego dziecka, tj. zastępowanie ich bodźcami słuchowymi lub dotykowo-kinestetycznymi, przy użyciu najbardziej przydatnych i efektywnych środków, takich jak: pismo Braillea, ""książki mówione"", wypukłe mapy, magnetofony itp.;
uzyskiwanie porady u lekarza specjalisty w dziedzinie wad wzroku, celem określenia ewentualnych ograniczeń czynności fizycznych u dzieci;
zapewnianie każdemu dziecku jak najwięcej sposobności do znajdowania najbardziej odpowiednich warunków nauki, takich jak: oświetlenie, kąt patrzenia, wielkość czcionki itp.;
bezpośrednie kształcenie funkcji wzrokowych, mające na celu podwyższenie poziomu funkcjonowania wzroku na lekcjach ukierunkowanych na wytworzenie maksymalnej sprawności w skupieniu uwagi na przekazywaniu i interpretacji spostrzeżeń wzrokowych, aż do ćwiczenia wzroku w przypadku dzieci z resztkami widzenia;
stosowanie takich metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, które uwzględniają indywidualną pracę z każdym dzieckiem, ze względu na zróżnicowane możliwości wzrokowe, różny stopień ich zdolności intelektualnych, stan zdrowia i sprawności ogólnej, cechy charakterologiczne, które są spowodowane poczuciem niepełnosprawności;
prowadzenie zajęć z rewalidacji indywidualnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności