aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą głuchą w: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych dla głuchych, przy wykorzystaniu aparatury słuchowej, języka migowego, alfabetu palcowego oraz mowy dźwiękowej, w celu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; przygotowuje uczniów głuchych do pełnego uczestnictwa w życiu wśród ludzi słyszących.

Główne zadania:
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w ramach przewidzianych programem nauczania przedmiotów ogólnokształcących, takich jak: język polski, plastyka, historia, geografia, biologia z higieną, matematyka, fizyka itp.;
- prowadzenie różnego rodzaju rewalidacji indywidualnych, takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjne zmierzające do usuwania wad i zaburzeń mowy i jej doskonalenia, a także zajęć mających na celu usuwanie wad postawy i doskonalenie sprawności fizycznej;
- planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczanego przedmiotu (opracowywanie rozkładu materiału, dostosowywanie treści do możliwości uczniów), opracowywanie konspektów;
- planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych (ilustracje, plansze, modele, etykiety, filmy, kasety video itp.), niezbędnych do realizacji treści kształcenia w danym przedmiocie;
- opracowywanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów;
- diagnozowanie osiągnięć szkolnych uczniów i umiejętne zapobieganie występowaniu niepowodzeń;
- tworzenie warunków do udziału uczniów w różnych formach aktywności społeczno-kulturalnej i samorządności;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy, rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie pożądanych postaw, wyzwalanie aktywności uczniów głuchych w pracach społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych;
- wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy, troska o ogólny poziom wychowywanej klasy, rozwój mowy, uspołecznienie, dyscyplinę, czytelnictwo uczniów oraz działalność organizacji uczniowskich;
- stosowanie wobec uczniów różnych form opieki i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków materialnych i wychowawczych dzieci głuchych;
- współpraca z rodzicami uczniów głuchych i pozyskiwanie ich do współdziałania na rzecz klasy i szkoły;
- organizowanie w sposób racjonalny czasu wolnego uczniom głuchym;
- podejmowanie działań zmierzających do właściwej orientacji szkolnej i zawodowej uczniów;
- doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności