aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta)

Udziela pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, zaniedbanych wychowawczo, z rodzin patologicznych; prowadzi grupową terapię udzielając wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych w szkołach i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Główne zadania:
 • diagnozowanie środowisk dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie oraz obszarów zagrożeń, ich przebiegu i form występowania oraz możliwości interwencji kryzysowych;
 • planowanie tematyki zajęć terapeutycznych oraz stosowanych metod w zależności od wieku i preferencji uczestników dotyczących np. rodziny, przyjaźni, miłości, czasu wolnego, własnych aspiracji i potrzeb, ulubionych zabaw itp.;
 • udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce i w kontaktach z rówieśnikami, z zachowaniami agresywnymi i przestępczymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi i uzależnieniami;
 • prowadzenie grupowych zajęć i warsztatów terapeutycznych w formie różnorodnych ćwiczeń, zabaw i gier, w trakcie których następuje wyładowanie frustracji, odreagowanie stresów i napięć;
 • organizowanie aktywności i działań twórczych z zakresu arteterapii dających akceptację i wyrozumiałość na niepowodzenia;
 • stwarzanie wychowankom sytuacji umożliwiających zmianę własnego wizerunku, zdobycie umiejętności w komunikowaniu się z innymi itp.;
 • stosowanie różnych metod socjoterapii: praca w kole, burza mózgów, zajęcia plastyczne, psychodrama, pantomima, techniki kształtujące wyobraźnię itp.;
 • ewaluacja oddziaływań pedagogicznych podejmowanych wobec grupy dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie;
 • podejmowanie działań na rzecz rodzin dzieci niedostosowanych społecznie: motywowanie rodziców do współpracy i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne poszukiwanie satysfakcji z rodzicielstwa;
 • współpraca z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczestników zajęć socjoterapeutycznych, z lekarzami i psychologami, z ośrodkami pomocy społecznej oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 • stałe doskonalenie umiejętności socjoterapeutycznych przez poznawanie: mechanizmów uzależnień, rozróżniania emocji od uczuć, metod łagodzenia konfliktów, sposobów wypełniania różnych ról społecznych, potrzeb młodzieży w procesie dojrzewania itp.;
 • dbałość o bezpieczeństwo psychofizyczne uczestników zajęć, zachowanie tajemnicy grupowej oraz zapewnienie regularności spotkań;
 • organizowanie konferencji i sesji warsztatowy przygotowujących pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą, która wymaga szczególnego wsparcia wychowawczego.


Zadania dodatkowe:
pełnienie roli wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i ośrodkach wychowawczych, w domach dziecka, w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, w organizacjach pozarządowych; uczestnictwo w kampaniach społecznych przeciwdziałających przemocy w rodzinie, narkomanii, alkoholizmowi itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności