aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych

Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z muzyki zgodnie z programem zajęć obowiązującym w danej placówce pozaszkolnej, w czasie wolnym od nauki; tworzy i rozwija programy zajęć z muzyki; organizuje i nadzoruje konkursy, festiwale, występy i inne formy aktywności i promocji podopiecznych; wspiera podopiecznych w rozwoju; przestrzega obowiązujących przepisów, regulaminów i statutów.

Główne zadania:
 • planowanie, organizowanie i realizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z muzyki zgodnie z programem obowiązującym w danej placówce w czasie wolnym od nauki;
 • tworzenie i rozwijanie nowych programów zajęć z muzyki w danej placówce pozaszkolnej;
 • wyposażanie podopiecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki,
  w tym w zdobywanie umiejętności instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, poprzez prowadzenie zajęć śpiewu, gry na instrumentach itp.;
 • realizowanie programów zajęć z muzyki według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
 • udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
 • stałe ocenianie wiedzy i umiejętności podopiecznych i ich postępów w nauce i rozwoju w danym obszarze oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • organizowanie i nadzorowanie konkursów, festiwali, występów i innych form aktywności i promocji, w których biorą udział podopieczni;
 • zapewnianie podopiecznym odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie podopiecznych do samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • kształcenie i rozwijanie podopiecznych w sposób wzbogacający ich wiedzę, umiejętności praktyczne, postawy społeczne oraz rozwijający myślenie;
 • podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • dbanie o rozwój psychofizyczny podopiecznych;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej.


Zadania dodatkowe:
współdziałanie z placówkami szkolnymi i ośrodkami kultury; reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności