aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel logopeda

Organizuje pomoc logopedyczną na terenie szkoły (placówki), zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy; prowadzi badania diagnostyczno-prognostyczne oraz zajęcia logopedyczne, mające na celu likwidację lub ograniczenie zakłóceń komunikacji językowej w zakresie mowy głośnej i pisma; prowadzi działania profilaktyczne oraz współpracuje z najbliższym środowiskiem dzieci i młodzieży, w celu osiągnięcia trwałego sukcesu terapeutycznego, dba o sprawność językową dzieci i młodzieży z zaburzoną komunikacją językową.

Główne zadania:
- organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny oraz zapobiegania zaburzeniom komunikacji językowej;
- podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, między innymi poprzez modelowanie właściwego stosunku otoczenia do ucznia (wychowanka) z zaburzoną mową,opracowywanie programów terapeutycznych zgodnych z metodycznymi zasadami terapii logopedycznej;
- prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych, w tym z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności, u których zdiagnozowano zaburzenia komunikacji językowej spowodowane uszkodzeniem lub niedokształceniem obwodowych narządów mowy;
- prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych, w tym z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności, u których zdiagnozowano zaburzenia komunikacji językowej pochodzenia ośrodkowego;
- współpraca ze specjalistami służby zdrowia, psychologami, pedagogami i innymi specjalistami z zakresu terapii pedagogicznej, w celu przygotowania wielospecjalistycznej diagnozy i uzyskania trwalszych efektów terapeutycznych;- współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi organizującymi różne formy pomocy specjalistycznej, np. zaprotezowanie, tworzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży i ich rodzin, a także kwalifikowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


Zadania dodatkowe:
- prowadzenie innych zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, o ile posiada przygotowanie specjalistyczne, np. w zakresie psychoterapii, terapii pedagogicznej, socjoterapii; - pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, opiekuna stażu, edukatora, eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności