aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel konsultant

Wykonuje prace związane z diagnozowaniem stanu kwalifikacji nauczycieli, rozpoznawaniem potrzeb w zakresie ich doskonalenia, organizowaniem doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych nauczycieli, gromadzeniem i upowszechnianiem informacji pedagogicznych.

Główne zadania:
- diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli;
- współdziałanie z nadzorem pedagogicznym, nauczycielami doradcami metodycznymi przy określaniu potrzeb doskonalenia nauczycieli;
- organizowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie specjalistycznym, metodycznym i wychowawczym, we współpracy ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i innymi instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną;
- organizowanie doskonalenia doradców metodycznych, kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i innych pracowników oświaty;
- koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych oraz udzielanie im merytorycznej i metodycznej pomocy;
- zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej;
- inspirowanie innowacji, postępu pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz otaczanie tych działań opieką merytoryczną;
- propagowanie i upowszechnianie nowych metod, technik i środków w nauczaniu i wychowaniu;
- organizowanie wymiany doświadczeń między szkołami i nauczycielami prowadzącymi działalność innowacyjną;
- udzielanie pomocy nauczycielom ubiegającym się o stopnie specjalizacji zawodowej;
- pozyskiwanie lub opracowywanie oraz wydawanie i upowszechnianie materiałów metodycznych i pomocniczych dotyczących doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i postępu pedagogicznego;
- współdziałanie z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji nadzoru pedagogicznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności