aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel języka polskiego

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Główne zadania:
- wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu: kultury języka, komunikacji językowej, gramatyki i ortografii, analizy literackiej (fikcja, obrazowość, komunikacja literacka, język artystyczny i jego funkcje, wersyfikacja, wiedza o gatunkach i rodzajach literackich, znaki kultury i tradycja), znajomości ważniejszych dzieł literatury polskiej i obcej;
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu;
- realizowanie programów nauczania języka polskiego wg zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
-aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk humanistycznych;
- udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
- stałe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
- współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
- kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
- dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
- krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
- realizowanie założeń polityki edukacyjnej, znajomość prawa oświatowego, prawa pracy oraz ich przestrzeganie.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego; - prowadzenie koła zainteresowań, organizacji szkolnej, organizowanie wycieczek szkolnych, opieka nad młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku; - pełnienie funkcji wychowawcy klasy; - opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności