aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej

Prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.

Główne zadania:
 • wybór odpowiedniej metody nauczania;
 • opracowywanie programów nauczania z uwzględnieniem celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej;
 • kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania, w języku obcym w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych;
 • rozbudzanie w uczniach motywacji czytania i rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu (także audiowizualnych), a przez nie wprowadzanie w tradycję kultury kraju danego obszaru językowego;
 • realizowanie programów nauczania przedmiotu według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych;
 • aktualizowanie treści kształcenia językowego, udoskonalanie metod nauczania i wychowania;
 • stałe ocenianie wiedzy uczniów i ich umiejętności w nauce oraz analizowanie niepowodzeń;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy dydaktycznej;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji przebiegu nauczania;
 • realizowanie założeń polityki edukacyjnej, przestrzeganie prawa oświatowego i prawa pracy;
 • umiejętne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenia.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, wychowawcy klasy; współpraca z rodzicami i opiekunami ucznia; organizowanie i prowadzenie językowego koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, zawodów, olimpiad i obozów językowych dla uczniów uzdolnionych; opiekowanie się studentami odbywającymi praktyki nauczycielskie; pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty; inne zadania, wynikające ze statutu szkoły.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności