aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel języka obcego

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka obcego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na kursach językowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie określonym w podstawie programowej kształcenia językowego obowiązującej dla poszczególnych typów szkół. Realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły określone w szkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych; posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym z zakresu kultury, sztuki, polityki i historii krajów z danego obszaru językowego.

Główne zadania:
 • wybór odpowiednich (do poziomu kształcenia) metod nauczania;
 • planowanie i przeprowadzanie procesu dydaktycznego na odpowiednim etapie edukacyjnym, określonym w podstawie programowej kształcenia;
 • opracowywanie programów nauczania z uwzględnieniem celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia;
 • realizowanie programów nauczania języka obcego według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych;
 • wyposażanie uczniów w wiedzę z zakresu: kultury języka obcego, komunikacji językowej i gramatyki;
 • stałe monitorowanie wiedzy i umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji przebiegu nauczania;
 • realizowanie założeń polityki edukacyjnej, przestrzeganie prawa oświatowego oraz prawa pracy;
 • pisanie i edytowanie tekstów formalnych i naukowych w języku obcym;
 • tłumaczenie tekstów i wypowiedzi ustnych z języka obcego na język polski i odwrotnie;
 • wystąpienia i prezentacje publiczne, w języku obcym;
 • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu poprzez udział w różnych formach doskonalenia, w tym samokształcenie.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego; wychowawcy klasy; prowadzenie językowego koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych, olimpiad i obozów językowych; uczestnictwo w projektach i programach współpracy i wymiany międzynarodowej; opiekowanie się studentami odbywającymi praktyki i staże nauczycielskie; współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów; inne zadania, wynikające ze statutu szkoły lub placówki oświatowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności