aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel instruktor

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje, prowadzi lub nadzoruje różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół zawodowych, koordynuje działania w zakresie przygotowania, opiniowania i udostępniania materiałów dydaktycznych dla szkół, prowadzi badania w zakresie wykonywanych zadań.

Główne zadania:
- organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół zawodowych (kursy, konferencje przedmiotowo-metodyczne, seminaria, sympozja itp.);
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie szkołom materiałów metodycznych i merytorycznych, wzorów pomocy dydaktycznych, dokumentacji szkolnej;
- współdziałanie z autorami i wydawnictwami, wydającymi podręczniki szkolne, oraz jednostkami przygotowującymi pomoce dydaktyczne, filmy dydaktyczne i inne materiały;
- opracowywanie koncepcji i propozycji kierunków kształcenia i doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole zawodowej lub innej placówce oświatowej, udział w komisjach programowych opracowujących i aktualizujących dokumentacje programowe;
- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań (we współpracy z odpowiednimi instytucjami), wiążących się z oceną przydatności programów nauczania, podręczników, pomocy dydaktycznych i innych materiałów;
- gromadzenie i upowszechnianie różnego typu informacji pedagogicznych, merytorycznych, organizacyjnych w środowiskach zainteresowanych problematyką oświaty zawodowej;
- prowadzenie prac związanych z orientacją zawodową (przygotowywanie poradników, informatorów z zakresu poradnictwa zawodowego, prowadzenie poradnictwa zawodowego dla różnych grup młodzieży);
- udzielanie konsultacji i poradnictwa metodycznego kadrze kierowniczej szkół zawodowych, nauczycielom przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu;
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli szkół zawodowych;
- prowadzenie bezpośredniej działalności dydaktycznej: w szkole, na kursach specjalistycznych, organizowanie szkoleń i pogadanek.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie konsultacji indywidualnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności