aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu informatyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Główne zadania:
nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną;
przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym;
posługiwanie się sprzętem i korzystanie z systemu operacyjnego;
wskazywanie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów;
promowanie stosowania komputerów do własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin;
kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, przewidzianych w programie nauczania przedmiotu;
realizowanie programów nauczania wg zasad współczesnej dydaktyki, z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
aktualizowanie programów nauczania o treści wynikające z rozwoju techniki i technologii komputerowej;
doskonalenie metod nauczania i wychowania;
ocenianie uczniów, ich postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń;
wdrażanie uczniów do samodzielnej systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
dbanie o stan zdrowia psychofizycznego uczniów i kulturę ich zachowania;
współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
starania o doposażenie pracowni przedmiotowej w nowoczesny sprzęt informatyczny;
współpraca z zakładami pracy z regionu, dla których szkoła przygotowuje kadry, dostosowanie treści kształcenia do wymogów stawianych przez te zakłady;
prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy pedagogicznej, doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego; pełnienie funkcji opiekuna organizacji szkolnej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego takich jak: prowadzenie koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, opiekowanie się uczniem w czasie wycieczek, turniejów, zawodów i olimpiad; pełnienie funkcji wychowawcy klasy; opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie; pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty; inne, wynikające ze statutu szkoły.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności