aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel geografii

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Główne zadania:
wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu: geografii fizycznej i gospodarczej Polski, regionów i wybranych obszarów świata, wynikającej z cech przyrodniczych i z interakcji człowiek - środowisko, współzależności przestrzennych i czasowych między elementami środowiska, z uwzględnieniem skutków działalności człowieka, relacji przestrzennych i czasowych obejmujących przemieszczanie się ludzi, wymianę dóbr, idei i informacji;
kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu;
realizowanie programów nauczania geografii według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk geograficznych;
udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
stałe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;
reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współudział z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
realizowanie założeń polityki państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.

Zadania dodatkowe:
pełnienie nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego; prowadzenie koła zainteresowań, organizacji szkolnej, organizowanie wycieczek szkolnych, opieka nad młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku; pełnienie funkcji wychowawcy klasy; opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności