aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel doradca metodyczny

wybrane grupy: zawody ogólne

Udziela porad i pomocy merytorycznej nauczycielom określonego przedmiotu (rodzaju zajęć) w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej, w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych oraz inicjuje udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Główne zadania:
- organizowanie i prowadzenie różnych form doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole bazowej w ramach przydzielonego obowiązkowego wymiaru godzin;
- organizowanie i prowadzenie w szkole, w której pracuje, wzorcowego gabinetu metodycznego (pracowni) lub korzystanie z innego gabinetu zapewnionego przez kuratora oświaty;
- udzielanie nauczycielom danego przedmiotu (zajęć) pomocy metodycznej i specjalistycznej;
- udostępnianie własnego warsztatu pracy przez umożliwianie nauczycielom udziału w prowadzonych zajęciach oraz ich omawianie;
- prowadzenie zajęć z klasami nauczanymi przez innych nauczycieli oraz uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nich i wspólne rozwiązywanie problemów metodycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- otaczanie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę oraz powracających do pracy po dłuższej przerwie;
- organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami;
- udział w opracowywaniu materiałów metodycznych na potrzeby nauczycieli;
- tworzenie zespołów nauczycieli współpracujących ze sobą (zespołów samokształcących) i kierowanie ich pracą;
- propagowanie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod, technik i środków kształcenia;
- rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doskonalenia pracy szkoły oraz współdziałanie w tym zakresie z wojewódzkim ośrodkiem metodycznym;
- uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji nauczyciela konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności