aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel bibliotekarz

Gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki szkolnej, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole i innych placówkach oświatowych

Główne zadania:
- gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, selekcjonowanie, konserwowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
- udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki);
- przygotowywanie uczniów do efektywnego korzystania z biblioteki szkolnej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
- wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych;
- inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji;
- gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznych dla środowiska szkolnego;
- współpraca z innymi placówkami zajmującymi się udostępnianiem zbiorów i prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie konsultacji metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy; - szkolenie studentów bibliotekoznawstwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności