aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na wydziałach teologicznych uniwersytetów i akademii teologicznych oraz w seminariach duchownych w zakresie teologii systematycznej, praktycznej i nauk pomocniczych; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych zajęć; wykonuje badania naukowe z zakresu nauk teologicznych oraz nauk związanych z wierzeniami człowieka i jego życiem w świecie współczesnym oraz w przeszłości; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Główne zadania:
przygotowywanie i doskonalenie programów nauczania, zarówno na poziomie akademickim, jak i seminarium duchownego;
wygłaszanie wykładów, prowadzenie seminariów i ćwiczeń z zakresu teologii systematycznej i praktycznej oraz nauk pomocniczych;
nadzór nad uczestniczeniem studentów w pracach wykopaliskowych, celem ustalenia wiedzy teologicznej w określonej epoce;
organizowanie praktyk studenckich w muzeach, kościołach i obiektach zabytkowych, w celu zapoznania studentów z konserwacją zabytków sakralnych;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
współpraca dydaktyczna i badawcza z przedstawicielami innych dyscyplin w zakresie nauk pomocniczych, dotycząca muzykologii kościelnej, archeologii biblijnej, historii Kościoła, historii sztuki i architektury sakralnej;
formułowanie nowych wniosków i hipotez dotyczących życia religijnego w teraźniejszości i przyszłości;
badanie dokumentów i wykopalisk, mające na celu ustalenie wiedzy teologicznej w danej epoce;
wypracowywanie skutecznych metod przekazywania treści religijno-moralnych współczesnemu człowiekowi przez wykorzystywanie najnowszych osiągnięć z zakresu socjologii, psychologii czy pedagogiki;
badanie warunków funkcjonowania życia człowieka z punktu widzenia jego godności, problemu śmierci klinicznej, eutanazji i przeszczepów organów, współdziałanie w tym zakresie z przedstawicielami nauk medycznych i pokrewnych;
badanie historii dziejów Kościoła (religii) na tle dziejów poszczególnych narodów czy państw;
prowadzenie badań etnograficznych i etnologicznych, mających na celu poznawanie zwyczajów i wierzeń ludów tubylczych oraz podejmowanie właściwej pracy misjonarskiej;
prowadzenie badań nad możliwością dialogu międzyreligijnego z punktu widzenia zmiany mentalności wyznawców poszczególnych religii przy zachowaniu własnej tożsamości;
prowadzenie innych badań z zakresu teologii systematycznej (obejmującej teologię biblijną, fundamentalną, dogmatywną, moralną i duchowości), teologii praktycznej (liturgika, katechetyka, misjologia, ekumenika, homiletyka, środki przekazu), jak też nauk pomocniczych;.
-publikowanie wyników badań oraz wykorzystywanie ich w procesie dydaktycznym;
organizowanie sympozjów lub kongresów ekumenicznych i religioznawczych z udziałem przedstawicieli innych religii i wyznań celem wzajemnego poznania i owocnego dialogu;
prowadzenie refleksji nad najnowszymi dokumentami Kościoła oraz przygotowywanie opinii w tym zakresie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności