aplikacja Matura google play app store

Specjalista ochrony środowiska

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje, nadzoruje, realizuje i kontroluje działalność przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej związaną z ochroną środowiska stosując przepisy prawa w tej dziedzinie; prowadzi monitoring i badania stanu środowiska; określa i analizuje parametry charakteryzujące stan zanieczyszczenia; prognozuje zmiany w środowisku wynikające z działalności gospodarczej człowieka; podejmuje decyzje i wydaje pozwolenia związane z ochrona środowiska; sporządza raporty i opracowania dotyczące wpływu różnych przedsięwzięć na środowisko; prowadzi dokumentację wynikającą z przepisów ochrony środowiska.

Główne zadania:
- kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych przez podległe podmioty podlegające zasięgowi działania przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej;
- prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjne;
- organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska m in. ochrona aerosanitarna, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa;
- określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska;
- prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska przyrodniczego;
- prognozowanie zmian w środowisku wynikających z działalności gospodarczej człowieka;
- uczestniczenie w realizowaniu polityki proekologicznej na terenie przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej;
- inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska;
- przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska;
- sporządzanie raportów i opracowań dotyczących wpływu różnych przedsięwzięć na środowisko;
- przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym
- planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu pracowników zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
- współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska;
- podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych oraz zespołu pracowników w zakresie znajomości najnowszych przepisów prawnych obowiązujących w kraju i UE.

Zadania dodatkowe:
- zamawianie ekspertyz związanych z oceną różnych przedsięwzięć budowlanych pod kątem ochrony środowiska; - współpraca z grupami ekspertów w zakresie ochrony środowiska; - publiczne prezentowanie planowanych przedsięwzięć, wydawanych decyzji lub pozwoleń związanych z ochroną środowiska; - popularyzowanie wśród różnych grup społecznych idei ochrony środowiska; - uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach związanych z konfliktami dotyczącymi różnych zagrożeń środowiska naturalnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności