aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie nauk rolniczych na poziomie wyższym; opracowuje programy kształcenia oraz przygotowuje podręczniki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu agronomii, inżynierii rolniczej, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, rybactwa, technologii żywności i żywienia oraz zootechniki; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi, studentami i doktorantami.

Główne zadania:
planowanie, przygotowywanie i doskonalenie programów nauczania z zakresu agronomii, inżynierii rolniczej, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, rybactwa, technologii żywności i żywienia oraz zootechniki;
opracowywanie, weryfikowanie i wdrażanie nowych metod i technik nauczania;
przygotowywanie podręczników akademickich i skryptów oraz środków dydaktycznych;
wygłaszanie wykładów, prowadzenie seminariów oraz realizowanie innych form kształcenia;
przygotowywanie testów, przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
prowadzenie badań i opracowywanie nowych lub udoskonalanych metod upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin;
prowadzenie badań w zakresie upraw ogrodniczych i hodowli roślin ogrodniczych oraz opracowywanie lub doskonalenie metod upraw i hodowli;
prowadzenie badań naukowych, eksperymentów i obserwacji mających na celu intensyfikację gospodarki rybackiej;
prowadzenie badań naukowych związanych z chowem i hodowlą zwierząt, popularyzowanie postępu hodowlanego i naukowo-technicznego;
prowadzenie badań i doradztwo w nowoczesnych technikach i technologiach, podnoszenie jakości produktów żywnościowych oraz opracowywanie nowych asortymentów produktów;
prowadzenie badań i doradztwo związane z technologią żywienia człowieka oraz opracowaniem norm żywieniowych dla różnych grup ludności;
prowadzenie innych badań objętych zakresem nauk rolniczych, publikowanie wyników oraz wykorzystywanie ich w dydaktyce;
uczestniczenie w organizacji badań naukowych i kształcenia;
sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami nauki, doktorantami i studentami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności