aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki prawne

Kształci w zakresie nauk prawnych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; przeprowadza badania naukowe na temat problemów prawnych; opracowuje ekspertyzy i publikacje, koncepcje nowych uregulowań prawnych; rozwija interpretację prawną obowiązujących przepisów, udziela konsultacji; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę na młodszymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach i konferencjach naukowych.

Główne zadania:
planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu różnych dziedzin prawa, nauki administracji i prawa kanonicznego;
opracowywanie i wprowadzanie nowych, efektywnych metod i technik dydaktycznych;
przygotowywanie podręczników, skryptów oraz środków dydaktycznych;
prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów i doktorantów;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
organizowanie i prowadzenie szeroko pojętych badań empirycznych w zakresie nauk prawnych;
opracowywanie teoretycznych koncepcji aktów prawnych pierwszorzędnej rangi, takich jak kodeksy;
opracowywanie projektów aktów normatywnych na zlecenie agend rządowych czy parlamentarnych;
rozwijanie interpretacji oraz wykładni prawa stosowanego poprzez komentarze do przepisów prawnych, glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
udzielanie konsultacji naukowych w zakresie problematyki prawnej;
sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi, studentami wyż- szych lat studiów lub doktorantami;
uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej i naukowej oraz działalności dydaktycznej;
opracowywanie referatów, ekspertyz i publikacji naukowych;
udział w konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą;.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności