aplikacja Matura google play app store

Specjalista ochrony informacji niejawnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych.
Specjalista ochrony informacji niejawnych realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Główne zadania:
  • kreowanie polityki bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
  • organizowanie i nadzorowanie procesu ochrony informacji niejawnych;
  • przeprowadzenie analiz, przygotowywanie sprawozdań przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
  • monitorowanie i ocenianie stanu ochrony informacji niejawnej;
  • opracowywanie projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych;
  • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów zapewniających ochronę informacji niejawnych;
  • rekomendowanie przełożonym zmian wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.


Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty ochrony informacji niejawnych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach np.: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie obywatelstwa polskiego, z wyłączeniem zatrudnienia u przedsiębiorców, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Konieczne jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwy organ lub pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności