aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.

Główne zadania:
prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów dla studentów i doktorantów;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
opracowywanie i doskonalenie programów nauczania oraz przystosowanie programów do przyszłych potrzeb absolwentów;
wyrabianie u słuchaczy zdolności do abstrakcyjnego myślenia i umiejętności budowania modeli matematycznych;
sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnych programów;
kierowanie pracą naukową młodych pracowników nauki;
opracowywanie książek, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
sprawowanie opieki nad grupami studenckimi;
pełnienie funkcji organizacyjnych w uczelniach, wydziale, instytucie, katedrze, zakładzie, laboratorium itp.;
organizowanie działalności naukowej;
wygłaszanie referatów na kongresach, sympozjach, konferencjach, zjazdach towarzystw i organizacji naukowych;
udzielanie konsultacji naukowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności