aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne

Kształci w zakresie nauk humanistycznych na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; w zależności od uprawianej dyscypliny przeprowadza badania naukowe z zakresu archeologii, bibliologii, etnologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o polityce, nauk o poznaniu i komunikacji, nauk o sztuce, nauk o zarządzaniu, pedagogiki, psychologii i socjologii; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Główne zadania:
opracowywanie, rozwijanie i doskonalenie programów nauczania, z uwzględnieniem dotychczasowych wyników badań naukowych i przyszłych wymagań do zawodów humanistycznych;
wygłaszanie wykładów, prowadzenie ćwiczeń, seminariów i eksperymentów oraz opieka naukowa nad studentami;wystawianie studentom ocen z przedmiotów, kolokwiów, testów i za referaty;
prowadzenie badań społecznych w zakresie pochodzenia, rozwoju, struktury wzorców społecznych, organizacji i współzależności w społeczności ludzkiej;
śledzenie pochodzenia i ewolucji ludzkości poprzez studiowanie zmieniających się cech człowieka oraz instytucji kulturalnych i społecznych;
śledzenie rozwoju ludzkości poprzez badanie materialnych śladów jej przeszłości, takich jak: mieszkania, świątynie, narzędzia, ceramika, monety, broń lub rzeźby;
prowadzenie badań dotyczących ogólnych przyczyn, zasad i sensu świata, działań ludzkich, doświadczeń i istnienia oraz interpretowanie i rozwijanie filozoficznych koncepcji i teorii;
studiowanie współzależności pomiędzy językami starożytnymi, a nowoczesnymi grupami języków, pochodzenia języków, ewolucji słów, gramatyki i form językowych;
prowadzenie badań procesów psychicznych i zachowań istot ludzkich, indywidualnych i grupowych;
prowadzenie innych badań objętych zakresem nauk humanistycznych oraz publikowanie ich wyników;
organizowanie i uczestniczenie w seminariach, sympozjach, konferencjach, kongresach krajowych i zagranicznych;
pełnienie funkcji organizacyjnych w uczelni, wydziale, instytucie, katedrze, zakładzie czy laboratorium;
udzielanie konsultacji naukowych i przeprowadzanie ekspertyz.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności