aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk fizycznych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów, przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania teoretyczne lub doświadczalne w swojej specjalności: w ramach astronomii, biofizyki i poszczególnych dziedzinach fizyki; opracowuje teorie, koncepcje, metody badań i działań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad studentami lub rozwojem naukowym młodszych stopniem pracowników; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych; bierze udział w życiu naukowym uczelni, organizacji i towarzystw naukowych.

Główne zadania:
opracowywanie i doskonalenie programów nauczania, z uwzględnieniem przyszłych wymagań naukowych i zawodowych;
eksperymentowanie, opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik nauczania;
przygotowywanie lub uaktualnianie podręczników i skryptów;
opracowywanie i udoskonalanie nowych środków dydaktycznych;
prowadzenie wykładów, seminariów, ćwiczeń i laboratoriów;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
sprawowanie opieki nad studentami studiów indywidualnych lub przydzielonymi w ramach systemu studiów;
- tworzenie i rozwijanie ogólnych teorii, z których wynikają teorie pozwalające interpretować wyniki badań eksperymentalnych;
matematyczne opisywanie wyników pomiarów z podaniem ich interpretacji fizycznej w postaci teorii, z której wynikają zastosowania;
prowadzenie badań parametrów fizycznych materii w różnych stanach skupienia;
opracowywanie technologii otrzymywania nowych materiałów oraz stosowanie wiedzy fizycznej w różnych działach nauki, techniki czy medycyny;
prowadzenie prac z zakresu diagnostyki, technologii i kontroli procesów wytwarzania elementów elektronicznych o różnej skali integracji;
prowadzenie prac teoretycznych i eksperymentalnych z zakresu atomowej i molekularnej struktury materii;
prowadzenie obserwacji i dokonywanie pomiarów parametrów fizykochemicznych ciał niebieskich;
wykonywanie innych badań z zakresu nauk fizycznych i publikowanie ich wyników;
uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
branie udziału w życiu naukowym uczelni, organizacji i towarzystw naukowych oraz występowanie z referatami na kongresach i konferencjach naukowych;
udzielanie konsultacji naukowych oraz wykonywanie ekspertyz.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności