aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk ekonomicznych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów, przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania i analizy dotyczące teorii ekonomii, ekonometrii, polityki gospodarczej, analizy funkcjonowania systemu ekonomicznego, ekonomiki pracy, finansów publicznych i podatków czy też usług publicznych i świadczeń społecznych; opracowuje teorie, analizy, metody, kryteria i oceny porównawcze oraz je publikuje; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Główne zadania:
planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, obejmujących ekonomię, nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo;
opracowywanie i wprowadzanie nowych, efektywnych metod i technik dydaktycznych;
przygotowywanie podręczników, skryptów oraz środków dydaktycznych;
prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów i doktorantów;
wyrabianie u słuchaczy zdolności do abstrakcyjnego myślenia, budowania modeli ekonomicznych i doboru testów weryfikacyjnych;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnych programów;
przeprowadzanie analizy teorii i systemów ekonomicznych, układu wartości i założeń, zakresu, sposobów realizacji, funkcjonowania i rozwoju implikacji wdrożeniowych dla polityki gospodarczej i społecznej;
analizowanie skutków polityki gospodarczej państwa, przewidywanie efektów jej zmian dla kraju, regionu, w odniesieniu do działalności gospodarczej, zatrudnienia czy dochodów;
wykonywanie kompleksowych analiz funkcjonowania systemu ekonomicznego oraz poszczególnych podmiotów gospodarczych;
dokonywanie analiz kształtowania zasobów pracy, zatrudnienia i bezrobocia, motywacji do pracy, organizacji i wydajności pracy;
analizowanie współzależności pomiędzy finansami publicznymi i prywatnymi na różnych poziomach i w różnych przekrojach;
analizowanie zapotrzebowania na usługi społeczne, zakres, koszt i skuteczność działania instytucji rządowych, samorządowych i społecznych;
uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej, naukowej oraz działalności dydaktycznej zarówno uczelni, jak i wydziału, instytutu czy katedry;
udzielanie konsultacji naukowych oraz wykonywanie ekspertyz.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności