aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne

Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.

Główne zadania:
opracowywanie i doskonalenie programów nauczania z zakresu chemii, biochemii i technologii chemicznej oraz ich przystosowywanie do przyszłych potrzeb absolwentów;
- opracowywanie i wdrażanie nowych, skutecznych metod i technik dydaktycznych;
przygotowywanie podręczników, skryptów oraz środków dydaktycznych;
prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów dla studentów i doktorantów;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
prowadzenie badań nad metodami ustalania jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych badanego materiału na potrzeby technologicznych procesów przemysłowych i oceny produktów;
prowadzenie badań zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji oraz zjawisk towarzyszących procesom chemicznym;
prowadzenie badań układów i procesów chemicznych za pomocą metod chemii i fizyki teoretycznej, metod matematycznych i modelowania komputerowego;
prowadzenie badań z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej obejmujących opracowywania zasad i metod prowadzenia reakcji chemicznych, procesów i operacji jednostkowych;
prowadzenie badań procesów chemicznych, którym towarzyszy zjawisko naturalnej bądź sztucznej promieniotwórczości;
prowadzenie innych badań z zakresu nauk chemicznych i publikowanie wyników badań;
sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej, naukowej i dydaktycznej - uczelni, wydziału czy katedry.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności