aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów biologii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania naukowe w zakresie biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Główne zadania:
­- planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu biologii;
-­ opracowywanie i wprowadzanie nowych, skutecznych metod nauczania;
- ­ projektowanie i wdrażanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
- ­ prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów dla studentów i doktorantów;
- ­ przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- ­ nadzorowanie prac eksperymentalnych prowadzonych przez studentów w ramach studenckich kół naukowych;
- ­ przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
- ­ prowadzenie badań naukowych w swojej specjalności, z zakresu biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii;
- opracowywanie teorii, koncepcji i metod działania;
- ­ branie udziału w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występowanie z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych;
- ­ kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi przez podległych pracowników;
- ­ uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych uczelni;
- ­ uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej, naukowej lub dydaktycznej uczelni, wydziału, instytutu czy katedry;
- ­ udzielanie konsultacji naukowych oraz wykonywanie ekspertyz.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności