aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowacze z młodzieżą w szkołach przyzakładowych oraz zajęcia w zakładach kształcących robotników wykwalifikowanych i techników; naucza przedmiotów zawodowych praktycznych w celu wykształcenia u uczniów umiejętności zawodowych ujętych w charakterystyce kwalifikacyjnej absolwenta i programach nauczania.

Główne zadania:
- wyposażanie uczniów w wiedzę praktyczną z zakresu nauczanego przedmiotu;
- kształtowanie umiejętności praktycznych przewidzianych w programie nauczania danego przedmiotu;
- realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi, dostosowywanie treści kształcenia do wymogów stawianych przez zakłady pracy;
- doskonalenie metod nauczania i wychowania;stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu u uczniów samodzielności myślenia, wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy, przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych;
- stała troska o stan zdrowia uczniów i kulturę ich zachowania, ścisła współpraca z wychowawcą klasy;
- przygotowywanie dla uczniów zadań szkoleniowo-produkcyjnych lub szkoleniowo-usługowych;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu, doskonalenie kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczanego przedmiotu;
- organizowanie stanowisk pracy dla uczniów;czuwanie nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń, ustalanie ich stanu technicznego i planowanie napraw;
- wdrażanie uczniów do rygorystycznego przestrzegania zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania wszelkich prac;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w zakresie osiąganych wyników nauczania i realizacji programu nauczania.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji kierownika warsztatów szkolnych lub jego zastępcy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności